M-GŸÝP-GÛÅ-¿U^-qô-¼ÛºÛ-¤-aÛ-¾G-Ç+ô¼-Z¤-ZïÅ-ÅÞ-zbP-zü


2005.11.11
prayer-wheel-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-wô-ƒP-qô-b-¾ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-¿UGÅ-qô-¼ÛºÛ-DÞ¾-HÛ-¤-aÛ-¾G-Ç+ô¼-¤P-qô-ŸÛG-Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;ôG-mÅ-h-V-zïh-¤ïh-Z¤Å-ZïÅ-ÅÞ-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-zôh-z®m-‚ô¾-hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎