ºz^-z®ôG-Tm-HÛ-M-mG-GÛ-D-½ÀâP.ü


2007.06.21

china-pollution-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühïP-GÛ-V¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-º²¤-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã-¿kôG-¾-ÇSôm-ºGôG-GhôP-¾ïm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- M-mG-mP-z¸ô-IÔ-DG-GÛÅ-lô-Åô¾-zïh-uôh-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-mG-½ÀP-D-h‚ÛPÅ-ÅÞ-GbôP-zŸÛm-q-hP.º²¤-JÀÛP-iôh-±h-MÅ-GbôP-¤Dm-G®ô-zô-hï¼-Hã¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Ç~Û-Ç~Û-ÅÛºÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-GÛÅ-Z¤Å-ŸÛz-‚Å-q-hï-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎