zôh-mP-ºyôh-zÇeïm-HÛ-h;º-P¾ü


2007.05.25
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

chinese-prostitute-200.gif
q¼-hzP-zôh-¼P-z®m-ÇÀôz-yâG hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-mP-M-¼ÛGÅ-wôm-Vï-GmÅ-Çtô-‚ïh-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-DG-GÛ-mP-Ǩh-±ôP-DP-»P-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hïÅ-uÛ-±ôGÅ-mP-mh-¼ÛGÅ-hÝ-¤-ŸÛG-Ez-Gh¾-‚ãP-zŸÛm-»ôh-ˆP.ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-¾-¤-GbôGÅ-uÛ-±ôGÅ-Fôh-ˆÛ-Zïm-D-Tm-HÛ-Gmh-hôm-hï-hG-¾-zbP-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Zï-V¼-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-º‚ô¼-zºÛ-zôh-qºÛ-Ǩm-q-ŸÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎