M-GŸÝP-GÛÅ-z¾-zôh-ºIÛ¤-ºIâ¾-uÛ-uôh-mP-xÛ-M¾-z¼-VôG-¤Vm-vh-ˆÛ-¤ïh-qü


2005.11.15
ktm-lhasa-bus-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üxÛ-¹- 5 mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;Ù/-¤a-^Ý-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-z¼-Á¼-zBôh-ºIâ¾-Bï¾-Çoݤ-ºDô¼-GbôP-ºGô-±ßGÅ-XïÅ-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-z¼-ºIâ¾-q-»ôP-¤Dm-¤P-qô-»ôh-ˆP-M-mG-GŸÝP-mÅ-z¾-»Þ¾-mÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q¼-VôG-¤Vm-vh-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-»ôh-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-GZï¼-zºÛ-Å-W-ºIÛ¤-ºIâ¾-¾Å-DP-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎