zôh-mP-VôÅ-xô^-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-¾-h¤-zO^ü


2007.10.16

pla-in-monastery-200b.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 17 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-M¾-Dz-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-‚-hGº-¤fô-ÁôÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-ºzÞ¾-Gbm-ºDï¾-z¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-G®ôÅ-qºÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-mP-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-hP.ü hGôm-q-DG-bà-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-ÅôGÅ-Çtï¾-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎