zôh-mP-Z¾-f-±ôP-GZï¼-z-¤P-Vï-z-M-¼Û^-»Ûm-qü


2005.11.25
chinese-drug-trafficer-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü ühïP-Ç+zÅ-zôh-mP-Z¾-f-±ôP-GZï¼-‚ïh-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP.ü FÛ¤Å-ºG¾-ºôG-Z¾-f-±ôP-GZï¼-‚ïh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-D-ÁÅ-»ôh-ˆP-w¾-Vï-z-M-¼ÛGÅ-D-Vï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Zï-V¼-zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-zôh-¤Û-DG-TÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-ŸÛG-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎