zôh-mP-GÛ-hPôÅ-ºƒï¾-GmÅ-±ß¾ü


2007.09.07

tibetan-begger-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÅÞh-ÅÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¤Û-ŸÛG-Zï-V¼-zôh-mP-GZïm-ºyh-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ-zôh-mP-xÛºÛ-n¤-q¼-»-MÅ-Vïm-xÛm-»ôh-±ß¾-G¸ÛGÅ-ˆP-hôm-hPôÅ-ÅÞ-Fô¤-GŸÝP-mP-GÛ-±ôP-DP.hP.ü ¸-DP-ü Gbï¼-Dü ¾G-ÁïÅ-DP.ÅôGÅ-V-±P-M-¤ÛÅ-zhG-hzP-‚ïh-q-hP.ü zôh-¤Û-GmÅ-Çkôh-Å-GmÅ-DG-bà-JÀôG-GÛ-¤fÞm-Aïm-®¤-»P-¤ïh-Ç+ô¼-G¸ÛGÅ-±ß¾-‚ãP-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎