&G&GôP-Å-¤VôG-¼Û-hÐGÅ-Åï¤Å-Tm-ÆâP-Bôz-±ô^-ºhÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2005.04.08
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G &G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Zï-ÈôP-mP-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-BôP-Vïh-VÛzÅ-zNå¼-¤-zBP-GôP-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-M-G¼-¼Û-hÐGÅ-ÆôG-VGÅ-fïzÅ-¯-±ôGÅ-q-hP- M¾-uÛºÛ-¼Û-hÐGÅ-GTïÅ-BôP-±ôGÅ-qÅ-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-±ôGÅ-ºhݼ-¤Û-Dô-m-®¤-¤-»Ûm-q¼-¼Û-hÐGÅ-ÆôG-VGÅ-ˆÛ-ÆâP-BôP-hGôÅ-G¾-Vï-z-»Ûm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-¿kÛ-¾Û-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎