Çkôh-DP-GZÛÅ-Gbô¼-zÁÛG-zbP-zü


2006.09.05
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
demolition-mt-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-FÛ¤Å-DP-Vï-zÅ-M¾-Å-»¼-MÅ-¾Å-ºV¼-ºôG-zŤ-»Å-JÀÛP-Gbô¼-zÁÛG-GbP-Mã-hP.ü Å-GmÅ-ÅÞ-DP-q-Gż-MG-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-TÛP.ü Zï-¾¤-Å-GmÅ-ÅÞ-Çkôh-DP-GZÛÅ-Gż-hÝ-MG-MãºÛ-¾Å-ºGô-±ßGÅ-q-hï-GZÛÅ-Å-GmÅ-GŸÝP-mÅ-Gbô¼-zÁÛG-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎