uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-‚-hGºü


2007.09.14

tib-delek-hospital-200.gif
q¼-hzP-zhï-¾ïGÅ-Ǩm-DP.ü

{}ü üM-G¼-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-hP-„ÀPÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-±ôGÅ-qÅ-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-Í-mÙ-hÛ-;-¤¾-ŸïÅ-qºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-DP-GÛ-Ez-DôPÅ-zhï-¾GÅ-Ǩm-DP-¾-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-zÇkÝÅ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎