GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-d^-wÞ¾-z¼-hGº-zÅÞü


2006.09.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
dhasa-gold-celeb-200c.jpg
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 9 ±ïÅ- 11 ZÛm-Dï-m-^ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Vï-zÇeôh-¤Û-Åï¼-HÛ-xG-ºEï¼-wÞ¾-z-hP.ü xÛ-±ïÅ- 13 ZÛm-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-¤Û-¤P-GÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-Vï-ÁôÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-hzÞ¾-MãºÛ-IôÅ-GŸÛ¼-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-HÛ-Gž-zOGÅ-GmP-z¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-Å-GmÅ-zôh-¤Û-hP-ü GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-z-zMh-hP-BÛh-ÇkÝG-zhÝmü »Þ¾-¤Û-M-G¼-zü hï-zŸÛm-xÛ-M¾-z-n¤Å-mÅ-hGº-zÅÞºÛ-dïm-ºƒï¾-HÛ-¤²h-ÇKô-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎