zôh-¤Û-JÀôh-hGôÅ-qºÛ-Fô¤-Ç+ô¼ü


2007.08.30

lithang-release-demand-200.gif
l-ż-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-q¼ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zôh-Á¼-xôGÅ-D¤Å-¾Û-fP-hÝ-¾Û-fP-Í-IGÅ-G®ôÅ-zôh-¤Û-¿S-M-GŸÝP-Zïm-dôGÅ-¤Û-ÇoÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-»ôh-q-n¤Å-ºy¾-hÝ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-Vïh-hÝ-xÛ-¹- 8 ±ïÅ- 30 ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-Å-GmÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-M-Vï-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎