zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¤-ÈïÁ-»×-h¶ü


2007.05.31

dr-yadav-in-germany-200.gif
q¼-hzP-¤-ÈïÁ-»×-h¶ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-^ô;-‡¼-¤-ÈïÁ-»×-h¶-Zï-V¼-Ç~ï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-z¼×-Åï¾Å-mP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-qºÛ-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-zºÛ-XïÅ-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ºi-¤Ûm-mP-hÝ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛ-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-DôP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qÅ-¤fÞm-ºHã-WÛ-®¤-GmP-»ôh-¤Ûm-hP.ü ¾Å-ºGݾ-Ç+zÅ-ˆÛ-¥ôP-±ô¼-Ç+ô¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎