z®ßm-hGôm-Oô¾-¤-JÀÛP.ü


2007.05.22

dromaling-graduates-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Zï-ºhzÅ-ÅÞ-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-z®ßm-hGôm-Oô¾-¤-JÀÛP-hÝ-mP-qºÛ-¿e-Iâz-ˆÛ-GŸÝP-Vïm-z;º-qôh-¿S¼-ÇÀôz-GZï¼-GmP-¤Dm-z®ßm-¤-DG-TÛG-mÅ-hzÞ-¤-¼z-º‚¤Å-qºÛ-ÇÀôz-q-f¼-Åôm-HÛ-xG-ºEï¼-zŸïÅ-q-hP.ü z®ßm-¤-n¤Å-ˆÛÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¤Pôm-q-¤²ôh-hP-ü ºhݾ-z-ÅôGÅ-ÇÀôz-GZï¼-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎