zôh-mP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-¾¤-¾Þ^ü


2006.09.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
school-in-tibet-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üzôh-mP-hÝ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-Mãm-hÝ-ÇÀôz-±m-¤P-Vï-z-M-Ç+h-fôG-ÇÀôz-FÛh-‚ïh-zŸÛm-q-hP.ü Mãm-hÝ-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-M-Ç+h-zïh-uôh-ÁÝGÅ-Vï-z-GbôP-zŸÛm-»ôh-TÛP-ü zhÝm-yG-¼ï¼-zôh-»ÛG-GÛ-ÇÀôz-±m-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-¤-GbôGÅ-¤ïh-q-hP.ü ÇÀôz-IÔºÛ-mP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-±m-GP-»P-¤ïh-q-¤-¸h-VôÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-T-hPôÅ-GP-»P-Z¼-VôG-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-Zï-V¼-zôh-mÅ-BzÅ-zTô¾-hÝ-wïzÅ-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-ŸÛG-GÛÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རབས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྲིད་བྱུས་བཟུང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎