ŸÛP-DºÛ-mP-JÀP-Vïm-º²â¾-zºÛ-h;º-P¾ü


2007.09.27

elephants-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-¿Ëô-xôGÅ-¼z-MÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-ˆÛ-ŸÛP-q-±ôºÛ-ŸÛP-DºÛ-mP-JÀP-Vïm-º²â¾-mÅ-Çeôm-ºƒÅ-Gbô¼-Bôm-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü ¾ô-¼ï-zŸÛm-Å-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-¤Dm-Wï-ZÝP-hÝ-ºIô-zŸÛm-q¼-zdïm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-JÀP-Vïm-ºGôG-fzÅ-Vïh-hÝ-Å-hôP-ºƒâ-z-hP.ü ¯ÛG-q-¯ÛG-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-qj¨-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎