zôh-ˆÛ-¤IÛm-±z-‚ïh-MãºÛ-hzP-V-¤ïhü


2006.09.12
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¹-z- 9 ±ïÅ- 12 ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-GÛ-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞÅ-w-¼-ÅÛ-zÅôh-m¤Å-¾GÅ-mÅ-M-zôh-ŸÛ-¤ô¾-GmP-Mã-¤±ôm-qºÛ-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-£ï¾-¤fÞh-z;º-¤ô¾-ŸÝ-Mã¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-hP-ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-Ç+ݾ-¤PG-¤²h-qºÛ-Ç+Ý-±z-¤-GbôGÅü zôh-¤Û-ÇKï¼-¼¤-±ôGÅ-q-ÅÞ-¾ºP-¤IÛm-±z-¤±ôm-qºÛ-ºGm-hzP-¤ïh-qºÛ-z;º-ÇÀôz-TÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎