zôh-ÇÀôz-hz¼-hG-V-ºIm-zÇkݼü


2007.09.06

nepal-spelling-contest-200.gif
q¼-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¶-a-zôh-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-GÛ-ÇÀôz-¸Þ¼-±ôGÅ-qÅ-zôh-qºÛ-m-GŸôm-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Fôh-zôh-»ÛG-fôG-hô-ÇoP-hP-¢P-z¯ôm-ÁÝGÅ-Gmôm-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-hz¼-zôh-ˆÛ-hG-V-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎