M-mG-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-ºIï¤Å-Çeôm-¿S-qü


2007.04.02

chinese-edu-exhibition-200.gif
q¼-q-Gż-ºGôh-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-mG-GÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vï-DG-GÛ-mP-z¾-qôºÛ-ÇÀôz-yâG-º²â¾-ŸÝGÅ-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-M-mG-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-hP.ü M-mG-GÛ-ÇÀôz-»ôm-¿Ëm-DP-ü z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP.ü hï-zŸÛm-M-mG-hP-z¾-»Þ¾-¤Z¤-ºƒï¾-HÛÅ-Vïh-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-ͼ-¤Û-;ô-Åô-Å»Û-=Û-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-zTÅ-xôGÅ-zŸÛÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎