JÀïºÛ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-hÝ-¤ï-Bômü


2007.07.27

fire2.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü

{}ü üxÛ-¹- 7 ±ïÅ- 26 ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-hGôP-iô-M-‚P-xôGÅ-¾-hÐGÅ-ˆÛ-M¾-Å-JÀï-¼Þ-»ôh-qºÛ-Gôºô¾-¤¼-;ï‡-ŸïÅ-qºÛ-zôh-qºÛ-±ôP-DP-ZÛ-ÁÝP-¯-¿S-®ô¤-»ôh-qºÛ-Fô¤-ż-¤ï-Áô¼-mÅ-±ôP-DP-±P-¤-¯-¤ïh-hÝ-xÛm-»ôh-TÛP-ü ºhÛ-¾ôºÛ-±ôP-q-n¤Å-mÅ-h‚¼-±ôP-GÛ-Vïh-hÝ-hPÞ¾-wÞm-Vï-zÞm-G»¼-‚Å-mÅ-±ôP-¸ôG-ZôÅ-q-f¤Å-Th-¤ï¼-zÆïGÅ-mÅ-HôP-GÝm-Vïm-qô-wôG-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎