jË-Å-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-DP-hP-Çkôh-DP-¾-¤ï-Bôm-‚ãP-zü


2004.12.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô^-GïmW-IôP-Eï¼-mP-xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 20 ZÛm-¤ï-Bôm-‚ãP-Çeï-zôh-¤ºÛ-±ôP-DP-hP-ü GÅô¾-¤Iôm-DP-ü Çkôh-DP-zTß-iâG-®¤-¾-¯-¤ïh-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP- Å-GmÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛ-hzÞ-FÛh-mÅ-Gmôh-Bôm-wôG-qºÛ-mP-¤Û-±ô¼-ÈÛm-ÇKô¼-FÛ-¼ï-GÅô¾-¼ïÅ-GmÅ-»ôh-q-hP- hï-¤Ûm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hP- ºwGÅ-zôh-¤²º-ºƒï¾-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-mÅ-ˆP-¼ôGÅ-Bô¼-GP-fÞz-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ- zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-¤ï;-¾ô^-ÇKïmW-¼Þ-¤ï-Bôm-‚ãP-bï-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-q-D-ÁÅ-¾-Gmôh-Bôm-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hP- ±ôP-q-„Àô-IôÅ-z¸P-qô-¾GÅ-ÅÞ- DôP-Ç+Ý-ÇKï¼-¾-HôP-GÝh-WÛ-±¤-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-„Àô-IôÅ-z¸P-qô-¾GÅ-ÅÞ-Ÿ¾-q¼-zMãh-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-»ôhüü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-Gmh-hôm-JÀïP-¤ô¾-HÛ-¾ï-±m-mP-ü xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 20 ÇS-iô-Vß-±ôh- 3ü30 fôG-¤ï;-¾ô^-GïmW-Fô¤-GŸÝP-mP-¤ïºÛ-hôm-Aïm-HÛÅ-±ôP-DP-hP-ü zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-Çkôhü GÅô¾-¤Iôm-DP-ÅôGÅ-¾-Gmôh-Bôm-‚ãP-z-hïºÛ-Mã-Aïm-hP- ¤-ºôPÅ-q¼-Fô¤-¼Ð-B¼-z¸ô-GmP-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-Ç+¾-¿km-„Àô-IôÅ-¾GÅ-mÅ- ¤ï;-¾ô^-GïmW-Å-GmÅ-zhï-hôm-zÅôh-m¤Å-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-fh-;¼-JÀïP-¤ô¾-ŸÝÅ-»ôhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེའི་དཔོན་རིགས་ཚོར་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎