z¾-»Þ¾-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIï¤Å-Çeômü


2007.09.25

tibetan-national-200.gif
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-z¾-»Þ¾-mP-z¾-qôºÛ-GŸôm-BïÅ-ÅÞm-h¼-f-qÅ-z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-mP-GÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-hïºÛ-mP-zôh-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-OÛG-VÅ-hP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-qºÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-OÛG-VÅ-»P-OÛG-Áô¤-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎