zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-G¼-ÅôP-V-¤ïhü


2007.09.18

fot-ca-kallianpur-200.gif
q¼-hzP-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qôü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-z»Û-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-ˆÛ-±ôGÅ-q- M-G¼-zôh-ˆÛ-¤fÞm-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞm-q-Ç+Ý-±z-M-G¼-z-Åï-Íï-;-¾Û-»m-qÞ¼-IôP-Eï¼-¤Þ¤-z»Û-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-zôh-hôm-Vïh-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-¾-wïzÅ-Ç+zÅ-¾¤-z¼-hÝ-DôP-¾-hÝG-¢¼-zºÛ-W-vh-mÅ-DôP-ZÛm-IPÅ-iâG-®¤-¤-fÞ-¼ºÛ-Ǩm-DP-ŸÛG-mP-¿ËG-XïÅ-D-Å-¼P-EÛ¤-hÝ-º‚ô¼-fÞz-®¤-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lï-¾GÅ-mÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

{}ü üM-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤Þ¤-z»Û-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-ˆÛ-±ôGÅ-q- M-G¼-zôh-ˆÛ-¤fÞm-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞm-q-Ç+Ý-±z-M-G¼-z-Åï-Íï-;-¾Û-»m-qÞ¼-IôP-Eï¼-¤Þ¤-z»Û-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-zôh-hôm-Vïh-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-¾-wïzÅ-Ç+zÅ-¾¤-z¼-hÝ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-mÅ-ZÛÅ-ÁÅ-xÛm-»ôh-TÛP-ü ±ôGÅ-¤Û-n¤Å-mÅ-º±ô¾-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lï-¾GÅ-mÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎