zôh-¼P-z®m-Vïh-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅü


2007.06.25

fot-conference-200.gif
q¼-hzP-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qôü

{}ü üM-G¼-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-q-±ôGÅ-qÅ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fôG-zôh-ˆÛ-¼P-z®m-ÇÀ¼-GÅô-‚ïh-fzÅ-hP.ü hï-zŸÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-hï-zôh-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-hÝ-PôÅ-º²Ûm-GmP-hGôÅ-qºÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎