w-¼ïmÅ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-qü


2006.10.02
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
french-fm-nep-reception-200.jpg
q¼-q->Àâ-ºzÞ¤-z=ÛÅü

{}ü ü»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-w-¼ïmÅ-»Û-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-±z-DG-TÛG-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z®ßGÅ-GmP-zºÛ-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z-hP.ü Çoï-¾ïm-DP-hÝ-Zï-V¼-º‚ô¼-zºÛ-zôh-¤Û-DG-TÛG-¾-zôh-hï-¼ÛP-¤Ûm-¼P-hzP-GÛ-M¾-Dz-GTÛG-bà-ºHã¼-Mã-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
པེ་ཅིན་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཅིག་ནང་གཞུང་གི་བཀག་སྡོམ་སྲིད་ཇུས་དང་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎