¿kÛ-¾Û-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾ü


2007.04.09

fot-migmar-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¼P-¾ô- 23 Åôm-qºÛ-M-G¼-HÛ-m-GŸôm-ÁÛ-¶-»m-¼-È-hP-ü zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-¤ÛG-h¤¼-GZÛÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ-h-¿e-M-mG-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ºôG-zŸÝGÅ-zŸÛm-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qºÛ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-„Àô-z¸P-»ï-ÁïÅ-¾GÅ-mÅ-±ôGÅ-q-hïºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-zÇem-º²Ûm-z¯ôm-ºIâÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

fot-delhi-protest-2002.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-ˆÛ-¤hÝm-hÝ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-DG-TÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-hô-h¤-ºôG-GmÅ-zŸÛm-qºÛ-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-JÀôh-z=ô¾-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎