2007M¾-»Þ¤-Vïm-¤ôºÛ-@P-¯ïhü


2007.05.14

tib-national-soccer-200.jpg
q¼-hzP-zôh-M¾-»ôPÅ-¯ïh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qü

{}ü üxÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-M¾-»Þ¤-Vïm-¤ôºÛ-im-dïm-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-zTß-GÅÞ¤-q-hï-M-G¼-‚P-xôGÅ-;ï-¾ï-¤ïm-‡ºôm-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-hôm-Iâz-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hÝ-º±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-zºÛ-Ç+ô¼-zôh-M¾-»ôPÅ-¯ïh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-Ç+¾-z¸P-hôm-Iâz-¾GÅ-mÅ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-zdm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎