GPÅ-¼Ûm-qô-Vï¼-Ç~G-Ç~G-GbôP-zü


2007.08.30

kailash-manasarovar-200.gif
GPÅ-h;¼-bÛ-ÅÛ-hP-¤±ô-¤-w¤ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-¤Û-iâG-¾-zôh-ˆÛ-GPÅ-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+ô¼-¾¤-hÝ-Ç~G-Ç~G-GbôP-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-vh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-XïÅ-ºW¼-¤ïm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-z-zMãh-¾Å-ºV¼-hï¼-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎