zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-zºÛ-h;º-P¾ü


2007.10.09

friendship-bridge-200.gif
z¾-zôh-Å-¤±¤Å-ˆÛ-¤²º-IôGÅ-¸¤-qü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-mÅ-M-G¼-hÝ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-zºÛ-Vïh-h¤ü ÇÀôz-GÅôºÛ-Gô-Ç+zÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-±ôÅ-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-hÝ-»ôP-hGôÅ-ÇezÅ-¾¤-z¼-hÝ-h;º-P¾-ºi-¤Ûm-ºyh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-mÅ-Zï-V¼-z¾-»Þ¾-ƒôÅ-fÞz-q-‚ãP-zºÛ-zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-TÛG-¾-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎