‚P-VßP-Åï¤Å-ºIï¾-HÛ-GÅÞP-VôÅü


2007.10.02

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-VôÅ-ŸÝ-z-G®ô-zô¼-Hã¼-qºÛ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-GÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-¾-‚P-Vßz-Åï¤Å-ºIï¾-hP-ÇKô¤-¼Û¤-z¼-qºÛ-z;º-VôÅ-¤WâG-zOÛ¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-taiwan-teaching-200.gif
q¼-hzP-Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 10 ±ïÅ- 1 ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-hÝ-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-VôÅ-ŸÝ-zÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛm-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-hh-¿km-VôÅ-GÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-¾-¤Gôm-qô->Àâ-Oæz-ˆÛÅ-¤²h-qºÛ-‚P-Vßz-Åï¤Å-ºIï¾-hP-ÇÀôz-hqôm-;-¤-¾-ÁÛÙ¾-¾Å-¤²h-qºÛ-ÇKô¤-¼Û¤-z¼-qºÛ-GÅÞP-VôÅ-z;º-iÛm-°¾-ÇKô-±ßGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎