‚P-Vßz-Åï¤Å-ºIï¾-HÛ-z;º-VôÅü


2007.12.07

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 18 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hP-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-DÞ¾-HÛ-¤²h-ºV¼-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-XïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-ŸzÅ-Åô¼-zhï-z¼-ºDôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-l-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

hhdl-milan-italy07-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-ˆP-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 11 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-hGôP-iô-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-‚P-Vßz-VôÅ-JÀÛP-hP-ü »ï-ÁݺÛ-VôÅ-±ôGÅ-fÞm-¤ôP-mÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛmü zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤-¤VÛÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-ÍÞ-^Û-mÛºÛ-mP-hh-¿km-¤P-±ôGÅ-¾-‚¤Å-z¯ïºÛ-wm-»ômü Z¤Å-¾ïm-‚ïh-xôGÅü hï-zŸÛm-‚¤Å-z¯ïºÛ-hGï-±m-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z°¾-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

hhdl-milan-2007-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤Û-¾-môºÛ-mP-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-zM-ÇeôP-¿ËG-¾-um-¼Å-G¸ÛGÅ-ˆÛ-z;º-hzP-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

hhdl-italy-12-07-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-ˆP-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤Û-¾-môºÛ-mP-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-zhÝm-ÇeôP-¿ËG-®¤-¾-¤Gôm-qô->Àâ-Oæz-ˆÛÅ-¤²h-qºÛ-‚P-Vßz-Åï¤Å-ºIï¾-HÛ-z;º-VôÅ-z;º-iÛm-°ô¾-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ÅÞh-ÅÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¼z-ÇKP-±ï-¼ÛP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎