&GôP-Å-¤VôG-mÅ-mP-VôÅ-Pô-vôhü


2007.06.01
&G

&G

hhdl-tcv-teaching-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 6 ±ïÅ- 1 M¾-uÛºÛ-‚ÛÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ZÛm-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-yâG-EÛ¤-Çkï-ÇÀôz-IÔ-hP-ü l-¼¤-Å-¾ºÛ-mP-VôÅ-Pô-vôh-±ôGÅ-VßP-GZÛÅ-mÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛmü zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-n¤-¾-mP-VôÅ-Pô-vôh-hP-zIô-JÀïP-GÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-hzÞ-º²âGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎