º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-VôÅ-DP-hzÞ-º‚ïhü


2007.12.05

sushi-muni-mandir-200.gif
q¼-q-w-»Þ¾-HÛ-zÇem-º²Ûm-¹-Gžü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 12 ±ïÅ- 4 ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-ÅÞ-ÁÛÙ¾-¤Þ-aÛ-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-z-zbz-q-zŸÛm-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-Wñm-GTï¼-zÞ-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-VôÅ-DP-ŸÛG-hzÞ-º‚ïh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-hÝÅ-¼zÅ-Zï¼-GTÛG-q-ºhÛºÛ-mP-º±ï-z-¤ïh-qºÛ-¿e-Iâz-hï-hGôÅ-G¾-Vï-z-»Ûm-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z;º-iÛm-z°¾-GmP-¤²h-q-hP.ü ¤²h-ÇKô-Iâz-XïÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ÍÛ-‡-¾Û¼-VÛzÅ-zNå¼-zBP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎