&GôP-Å-¤VôG-hP-ºW¼-¤ï-hzÞ-FÛh-hz¼-¤W¾-ºyh-GmP-zü


2007.09.24
&G

&G

hhdl-angela-merkel-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¹- 9 ±ïÅ- 23 ZÛm-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-M¾-Å-Ç~ï¼-¾Ûm-hÝ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Tm-ÅÛ-¾¼-¼¤-ÆÛh-„Àôm-ÍP-;-¾-¤ï¼-;ï¾-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-hP.ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-q¼-¤-¿eôÅ-q¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-hz¼-HÛ-¤W¾-º²ô¤Å-hï-fïPÅ-hP-qô-hï-»Ûm-q-hP-¤W¾-º²ô¤GÅ-Ç+zÅ-ÅÞ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-VôÅ-hh-¼P-hzP-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hz¼-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛ-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎