M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ô^-qü


2007.05.10

hhdl-hampshire-smith-200.gif
q¼-hzP-ŤÛf-¤fô-ÇÀôzü

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-dïm-mÅ-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-Ç~ï¾-W¤-GŸÝP-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-»Þ¾-hïºÛ-M¾-Å-z¼×-Åï¾Å-mP-º±ôGÅ-Gbm-ºDï¾-zºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-¿S-qºÛ-fôG-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤-wïzÅ-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-q-¿e¼ü &G &GôP-Å-¤VôG-±ôGÅ-ºhݼ-wïzÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-fôG-ºW¼-¤ïm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô¼-zŤ-±ß¾-WÛ-‚ãP-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎