M¾-uÛºÛ-mP-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅü


2007.07.17

hhdl-hamburg-7-2007-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üx-¹- 7 ±ïÅ- 21 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-IôP-Eï¼-Ȥ-zÞG-mP-zôh-¤Û-hP-ºW¼-¤ïm-Åï¼-B-wô-¤ô-VÛG-FÛ-GÅÞ¤-ÇeôP-¿ËG-¾-ŸÛ-zhï-zCæm-MãºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z;º-iÛm-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

nuns-at-theckenchoeling-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-xÛ-¹- 7 ±ïÅ- 16 ÇS-iô-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-VÛzÅ-fôm-HÛÅ-h‚Ûm-¾ïm-mP-ZÛm-GTÛG-GÛ-¤²h-ºV¼-hP-ü ºW¼-¤ï-mÛºÛ-IôP-Eï¼-Ȥ-z¼G-mP-hGï-ÇÀôP-¤ºÛ-Çkô¤-Mãm-fôG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-iâP-Vï-fÞz-zÇem-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎