l-Å-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-&GôP-Å-¤VôG-¾-zdm-zŸÝ^-zÇe¼-ºzÞ¾ü


2007.04.16
&G

&G

hindu-tenshuk-200slide.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾-hP-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¼P-¾ÞGÅ-hGÝP-IPÅ- 73 HÛ-hGÝP-Ç+ïG-hPôÅ-GŸÛ¼-‚ôm-zŸÛm-q¼-zdïm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-M-G¼-»Þ¾-¤Û-n¤Å-mÅ-ÈÛm-lݺÛ-GÅP-ÇSGÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Vô-G-hP-ºƒï¾-zºÛ-zdm-zŸÝGÅ-zÇe¼-ºzÞ¾-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-l-¼¤-Å-¾-mÅ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎