zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-hÝÅ-Vïm-Ÿô-Çeômü


2007.08.16

shoton-festival-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-D-z-Tm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-zôh-ˆÛ-Æô¾-Mãm-hÝÅ-Vïm-Ÿô-Çeôm-HÛ-Pô-vôh-hP.ü hÝÅ-Vïm-HÛ-¤ÛP-hÝ-Ÿô-Çeôm-ºhôGÅ-±ß¾ü zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-hP-hGôm-Çkï-DG-GÛ-mP-Ÿô-Çeôm-HÛ-¿Ë-¤ôºÛ-ºFz-Çeôm-ºzÞ¾-Æô¾-ÅôGÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅ-ÁÛG-fÞz-zÇem-¤DÅ-z®ßm-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎