zŤ-»Å-JÀÛP-Çtô-¤Û-hGôÅ-qºÛ-¼ï-zü


2006.09.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
majnukatila-school-200.jpg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-DÞ¾-HÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hP-ü ¾-hÐGÅ-jË-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-±ôP-Fô¤-FÛ¤Å-DP-mÅ-Gbô¼-zÁÛG-GbôP-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-¸Ûm-»P-ü GŸÛÅ-ÇK¼-HÛ-zhï-hôm-¿Ë-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-GmÅ-»Þ¾-GŸm-ŸÛG-¾-Çtô-¤Û-hGôÅ-q¼-GmÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨོསི་ཊརེ་ལི་ཡ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོས་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎