zŤ-»Å-JÀÛP-fôG-ˆÛ-GÅm-ŸÛzü


2007.09.07

majnukatila-bazaar-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤Û-GŸÛÅ-ÇK¼-hP-ü ¾-hÐGÅ-l-¼¤-Å-¾ºÛ-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-GmÅ-hP-¤Û-GmÅ-Ç+ô¼-fôG-¿kÛ-¾Û-FÛ¤Å-DP-GÛ-mP-GÅm-ŸÛz-TÛG-GmP-»ôh-TÛP-ü GÅm-ŸÛz-fôG-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-Çtïm-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP.ü Å-GmÅ-ˆÛ-zhï-hôm-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅôGÅ-ºƒï¾-»ôh-Çoï-¤ô¼-GbôGÅ-qºÛ-¤Û-Ço-DG-TÛG-mÅ-GÅm-ŸÛz-hÝ-zT¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎