M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ô^-qü


2007.04.10

{}ü üº²¤-JÀÛP-fôG-zôh-hôm-fh-¾-¼P-z®m-G®¤-¤-ÇÀ¼-GÅôºÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-ü ¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛP-¼P-BôP-hzÞ-¤ºÛ-¾PÅ-xôGÅ-DG-Åô-ÅôºÛ-ÇKô-mÅ-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-xÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-hP-±ôGÅ-q-OÛG-º²âGÅ-¤P-qô-ŸÛG-»ôh-q-n¤Å-ˆÛ-hz¼-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-¼ïÅ-hP-¾ïGÅ-Çtï¾-ZïÅ-ºGôG-hP-ü ¤Z¤-¾Å-»ôP-zºÛ-Vïh-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ÁÛG-jË-¼¤-Å-¾¼-hzÞ-º‚ïh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-jË-¼¤-Å-¾-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎