z;º-FÛ-¤VôG-mÛºÞ-»ô¼;-bà-wïzÅ-qü


2007.04.17

kalon-tripa-dctib-talk-200.jpg
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vïm-„Àô-z¸P-zÇem-º²Ûm-¤VôG-Zï-V¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÛºÞ-»ô¼;-IôP-Eï¼-HÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-Å-GmÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-¤W¾-ºyh-GmP-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-Vz-ÆÛh-¾PÅ-xôGÅ-hP-ÆÛh-WâÅ-WÛ-»Ûm-Pô-vôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-mÛºÞ-»ô¼;-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-PG-VôÅ-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎