zôh-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-Ç+ô¼-HÛ-zIô-JÀïP-2ü


2007.07.23

karmapa-at-sara-200.gif
q¼-q-hôm-Iâz-lô-Xïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÅ-¼-zôh-ˆÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-Ç+ô¼-HÛ-zIô-JÀïP-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ- &hq ¾-M¾-z-;©-q-Íô-Mm-ºyÛm-¾Å-lô-Xï-¤VôG-mÅ-±ôGÅ-ŸÝGÅ-z-n¤Å-¾-zôh-xÛ-mÅ-GZÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-m-GŸôm-n¤Å-mÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾-GÝÅ-z;ݼ-hP-ÆâP-Bôz-‚-hGôÅ-q-ÁÛm-bà-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z;º-iÛm-z°¾-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎