GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ˆÛ-dïm-ºƒï¾ü


2007.10.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

hhdl-gold-capitol-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ŸÛ-zºÛ-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Çeï-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-XïÅü Å-GmÅ-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-HÛ-GÅô¾-Çeôm-ŸÛG-zÁ¤Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎