l-ż-ºFâG-¯ôh-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïmü


2007.05.07

dhasa-conflict-200.gif
q¼-q-lô-GTôh-zÇem-º²Ûm-hzP-M¾ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-M-G¼-»Þ¾-¤Û-ºIâ¾-Bï-ºDô¼-¾ô-GbôP-¤Dm-ŸÛG-hP-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-ŸÛG-GÛ-hz¼-ºFâG-¯ôh-‚ãP-XïÅ-GmÅ-±ß¾-hï-¤Û-GŸm-HÛÅ-zïh-uôh-‚Å-mÅ-±zÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zºÛ-Zïm-D-»ôh-q-G¸ÛGÅ-mÅ-Å-GmÅ-zhï-hôm-mÅ-»Þ¾-¤Û-GZÛÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-zÇkÝ-Ç+ôP-GmP-mÅ-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-Gž-zÁh-hP.ü z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-mÅ-º‚ãP-Mã¼-GmÅ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-ºzôh-Ç+Ý-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎