Í-¼ÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±mü


2007.05.10

lobsang-gyatso-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=ÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üÍ-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-zôh-Ç+h-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ-Wôm-zÞ-Á¼-¯-hGôPÅ-ŸÝÅ-qºÛ-±z-bà-Ç+Ý-ŸzÅ-„Àô-z¸P-M-¤±ô-¾GÅ-zÇ+ô-zŸG-GmP-»ôh-q-¼ïhü „Àô-z¸P-M-¤±ô-¾GÅ-mÅ-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 29 mÅ-z¸ÞP-hPôÅ-ÅÞ-ZÛm-¼ïºÛ-½ÀâP-ºyÛm-HÛ-¾Å-¼Û¤-hP.zhÝm-¼ïºÛ-z½‰m-ºyÛm-HÛ-¾Å-¼Û¤-fôG-zbP-º²Ûm-GmP-MãºÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎