ºW¼-¤ïm-ÆÛh-º²Ûm-¾-Mz-Bô¼ü


2007.12.06

hhdl-angela-merkel-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¿U¤-Ç+Ý-ÍïP-Gï-¾-¤ï¼-;ï¾-¤VôG-mÅü zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¤W¾-ºyh-GmP-z¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-hP-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q¼-zdïmü »Þ¾-hïºÛ-mP-GÛ-¤Û-¤P-GÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-z¼-Mz-Bô¼-»ôh-¤ïh-ˆÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-Ç+zÅ-¤ÛP-¤P-¤P-Vï-zÅ-Mz-Bô¼-Vïm-qô-ŸÝ-»Û-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-ºW¼-¤ï-mÛºÛ-Gż-ºGôh-q-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎