zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ïü


2007.04.20

china-mine-tibet-200.gif
q¼-hzP-ºôh-¸ï¼ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾ô-¤P-¼ÛP-Gbï¼-D-ÇSôGÅ-ºhôm-‚Å-q¼-zdïm-Å-DÞ¾-hïºÛ-Dô¼-»ÞG-hP-ü »Þ¾-¤Û-hP-Gô-xãG-Åï¤Å-Tm-¾-Gmôh-Bôm-Vïm-qô-wôG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Zï-V¼-zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-zôh-¤Û-ŸÛG-mÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎