zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-xÛ¼-ºfïmü


2007.12.06

misstibet06-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-ˆP-Vï-zü

{}ü üZï-V¼-¤-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-¾GÅ-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛ-Vïh-wïzÅ-Ç+zÅü M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-ºIm-zÇkݼ-±ôGÅ-VßP-mÅ-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GÛ-zôh-TïÅ-ƒÛÅ-qºÛ-hqÞP-dGÅ-Hôm-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-zbôm-q¼-zdïmü DôP-mÅ-V-Aïm-hï-¾-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z¼-xÛ¼-ºfïm-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-h‚PÅ-Oô¾-¾GÅ-mÅ-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-¾GÅ-hP-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-q-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

miss-tibet06-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üxÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-Zï-V¼-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤-¾ï-ÁÛ-»ºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-mP-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Ç+zÅü M-mG-GŸÝP-mÅ-ºIm-zÇkݼ-±ôGÅ-VßP-¾-Gmôm-ºôG-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-Mã¼-hqÞP-dGÅ-ˆÛ-fôG-M-mG-GÛ-zôh-h¤-=âP-Gôºô-zôh-TïÅ-ƒÛÅ-q-ŸÛG-Hôm-qºÛ-ÇSôm-ºIô-V-Aïm-zbôm-q¼-zdïm-±ï-¼ÛP-VßP-zbGÅ-ˆÛÅ-ºIm-zÇkݼ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-Ç+¾-z¸P-G»Þ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎