M-GŸÝP-GÛÅ-Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-q-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qü


2005.11.10
sera-monk-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-GÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-‚ïh-¸ï¼-zºÛ-zŤ-„ÀôºÛ-ÇÀôz-GÅô-GbôP-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü Zï-V¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-Ghm-Å-Vïm-qô-Åï-¼ºÛ-hGï-ºhÝm-q-GTÛG-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hôG-GŸÛºÛ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-DôP-GÛ-Çtäm-¤Vïh-z®ßm-¤-ŸÛG-GÛÅ-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-fÞz-zÇem-ÅPÅ-MÅ-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎